Nordismen kan även fungera på engelska

Nord-Atlanten Jorma Virtanen 29.8.2004

Hans Jakob Kass, som reste med M/S Norröna till sin hemö som passagerare, minns Finland med väl.

Hans Jakob Kass, som reste med M/S Norröna till sin hemö som passagerare, minns Finland med väl.

Pensionerade färöbon, diplomaten Hans Jakob Kass ser inte, att svenska språkets falnande skulle rubba Finlands ställning som ett nordiskt land.

-Finlands medlemskap i Nordiska Rådet på 1950-talet var ursprungligen ett politiskt beslut. Nordismen kan ej grunda sig på ett gemensamt språk, emedan det finska språket är så olikt.

-Användandet av det engelska språket skall ej göras till ett problem i det nordiska samarbetet. Även i Danmark är engelskan ett allmänt kommunikationsspråk, när man har att göra med utlänningar, säger han.

Kass arbetade 35 år i Danmarks utrikesförvaltning. Efter länderna i Fjärran Östern och Italien var Finland hans femte och sista post.

-Finland var absolut det bästa av alla. Oberoende av det långa avstådet har finnarna och färöborna någonting gemensamt. Människornas mentalitet är i mycket lika.

Kass säger sig ha erfarit en stor förändring, som skett i Finland under de senaste tio åren.

-Finnarna är stolta över sin självständighet, men de har även blivit mera europeiska på en kort tid. Finland blev EU:s modellelev, när i de andra Nordiska länderna uppmärksamheten samtidigt inte inriktades på unionsmedlemsskapets erbjudna förmåner utan på olägenheter.

Finland anslöt sig till EU år 1995 samtidigt med Sverige och Österrike.

Historien lär

Enligt Kass har finnarnas självförtroende förstärkts och de har blivit öppnare än tidigare.

-Detta har man erfarit specieltt i huvudstadsregionen, där framför allt ungdomen talar god engelska.

Finnarnas euroentusiasm torde enligt Kass bero på lärdomarna från historien.

-Finland har styrts mera patriarkaliskt än andra Nordiska länder. Finnarna är även mera konservativa än andr nordbor.

Kass, som reste med Norröna-fartyget från Danmarks Hantsholm till sin hemö, är en färöisk patriot. Han minns sina diplomatår med väl.

-Utrikesministeriet är det enda danska ministeriet, där man ser man Färöarna och Grönland som självständiga delar av Danmarks konungadöme.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland